Huishoudelijk Reglement

— Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40624051 —


Het laatste BVM en de brevet examen eisen kunt u hier downloaden .


HUISHOUDELIJK REGELEMENT MVC Crash
De navolgende regels zijn opgesteld om het beoefenen van de modelvliegsport binnen onze vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen en de risico’s tot een minimum te beperken. Wij gaan er dan ook vanuit, dat ieder lid de zelfdiscipline opbrengt zich aan deze regels te houden, zodat we nog lang en prettig onze sport op ons vliegveld te kunnen uitoefenen.

1.LIDMAATSCHAP MVC CRASH EN LIDMAATSCHAP KNVvL

Ieder vliegend lid dient lid te zijn van de landelijke koepelorganisatie, de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Nieuwe leden zijn voor de duur van
1 jaar aspirant lid en dienen gelijk met toetreding tot de MVC CRASH lid te worden van de KNVvL. Tevens moeten alle vliegende leden een geldige WA verzekering hebben, waarin het modelvliegen is opgenomen.
Het lidmaatschap / donateurschap dient uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar
schriftelijk opgezegd te worden. De vereniging verzorgt de opzegging van het
lidmaatschap bij de KNVvL en deze eindigt voor beide verenigingen op 31 december van
het lopende jaar.

Bij MVC CRASH is het niet toegestaan zelfstandig te vliegen zonder in het bezit te zijn van een geldig veiligheidsbrevet van het desbetreffende modelluchtvaarttype. Het Basis
Veiligheids-regelement Modelvliegtuigen is van toepassing. Alcohol op het veld / in het
clubhuis is ten strengste verboden.

Bij MVC Crash is het niet toegestaan om op het veld, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, commerciële activiteiten uit te oefenen, zoals training en/of onderricht tegen betaling of vergoeding anderszins.

2.AVG

MVC Crash volgt de AVG regels die van toepassing zijn voor sportclubs.
Onze privacy policy is geplaatst op de website van de vereniging en maakt deel uit van het huishoudelijk regelement.
Onze privacy policy kunt u opvragen bij het bestuur.

3.VLIEGTIJDEN

De leden dienden zich te houden aan de door het Bestuur vastgestelde vliegtijden.

Deze zijn als volgt vastgesteld:
Maandag t/m vrijdag 10.00 t/m 21.00 u.
Zaterdag 10.00 t/m 18.00 u.
Zondag 13.00 t/m 18.00 u.

Vliegers met zweefmodellen met elektromotor die niet meer geluid veroorzaken dan
60 dbA, gemeten vol gas, dwars op het model op een afstand van 3 meter en een
vlieghoogte van 2 meter, mogen gedurende de daglicht periode vliegen. Dit geldt voor de gehele week. Op zondag vanaf 10.00 uur

Verder heeft het bestuur de donderdagavond vastgesteld als lesavond voor
leerling-vliegers en de woensdagavond voor leerling helikoptervliegers. Een leerling-vlieger is hij of zij die de grondbeginselen van het vliegen nog niet beheerst en geen examen heeft afgelegd voor het veiligheidsbrevet. Dit wordt beoordeeld door de aanwezige instructeurs. Als er op deze avond leerling-vliegers aanwezig zijn, is het voor niet leerlingen niet
toegestaan te vliegen.

4.VELD

Sluit ALTIJD het hek van de hoofdingang aan de Achterdichting, ook als er op dat moment geen vee loopt.
Parkeer uw auto op het verharde terrein bij het vliegveld.
Er mag niet met de auto op het vliegveld gereden worden tenzij met nadrukkelijke
toestemming van Het Bestuur.
Zorg dat u het schrikdraad altijd goed sluit i.v.m. het tegenhouden van eventueel vee.
Het is niet toegestaan om honden en andere huisdieren naar het vliegveld mee te nemen,
laat uw huisdier dus thuis.
Bij het tanken van brandstofmotoren dient overtollige brandstof op enigerlei wijze
opgevangen te worden zodat het niet in de grond kan komen.

5.HET ZENDEN

Een zender moet type goedgekeurd zijn volgens Nederlandse normen.
Men mag de zender pas aanzetten als men in het bezit is van een bijpassende frequentie-knijper. De frequentie knijper vervalt bij het gebruik van 2.4Ghz zenders.

6.GASTVLIEGERS

BIJ MVC Crash zijn gastvliegers welkom onder de volgende voorwaarden.
Gastvliegers mogen 2 maal gratis vliegen, daarna moeten ze lid worden van de club.
Gastvliegers moeten door het lid dat ze uitnodigt, van te voren worden aangemeld bij het
bestuur.
Het uitnodigende lid dient altijd ook zelf aanwezig te zijn.
De gastvlieger dient zich te houden aan de regels, zoals vermeld in het huishoudelijk
reglement

7.SOCIAL MEDIA
Het is leden niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur op social media, zoals Facebook, Internet, Whatsapp, Instagram en dergelijke, groepen aan te maken onder de
naam MVC Crash.
Ook dienen leden zich bij uitingen, die zij doen als lid van Crash te houden aan de
algemeen geldende normen op Internet.

8. HET VLIEGEN

Een plattegrond met indeling van het vliegterrein bevindt zich in het clubhuis. Tevens is de vlieghoek op deze plattegrond aangegeven. Volg overigens altijd de instructies van Het
Bestuur.

Plaats uw toestel (len) en startmateriaal in de ruimte die aangewezen is als pits.
De pits wordt aangegeven door middel van pylonen

Publiek mag in geen geval op het hoofdterrein komen maar dient achter het veiligheidshek te blijven. Na verkregen toestemming van een van de leden of van het Bestuur kunnen
belangstellenden de pits bezoeken.

Elk toestel dient te zijn voorzien van een sticker met naam en adres van de eigenaar en
moet gekeurd worden op technische deugdelijkheid door een door het Bestuur
aangewezen keurmeester. Deze keurmeester vult samen met de eigenaar een keurings-
formulier in. Het model wordt gekeurd volgens de KNVvL richtlijnen. Van dit formulier
wordt een foto gemaakt en deze wordt samen met een foto van het model opgestuurd
naar keuringmvccrash@gmail.com. Op deze manier worden de keurings-formulieren
bewaard en geregistreerd.

Het Bestuur, een instructeur of keurmeester kan in voorkomende gevallen verbieden dat
met een model, dat technisch niet in orde is, gevlogen wordt.

Modellen die vliegen met behulp van een motor dienen uitgerust te zijn met zodanige
geluids-dempende maatregelen dat de gestelde norm van 80 DBA op een afstand van
7 meter niet overschreden wordt. Het Bestuur kan op elk willekeurig moment een geluidstest doen. Als een te hoog niveau geconstateerd wordt, heeft het Bestuur het recht direct een vliegverbod voor dat model op te leggen.

Het taxiën van toestellen is alleen toegestaan op het hoofdveld en niet in de pits.

Het laten opstijgen van modellen is alleen toegestaan vanaf het hoofdveld. Dit geldt alleen voor motor aangedreven toestellen. Kies altijd een startbaan zo ver mogelijk van de pits en het publiek af.

Voordat uw toestel de lucht in gaat dient u terdege te controleren of er geen personen en/of goederen in gevaar worden gebracht. Controleer of alle functies van uw toestel naar
behoren werken (geen omgekeerde acties) en dat de accu’s vol zijn.

Ga direct na het opstijgen en dus ook tijdens het vliegen langs de kant van het hoofdveld staan, dit om andere vliegers de gelegenheid te geven veilig te starten en te landen.

Laagvliegen boven het publiek, de pits, de geparkeerde auto’s of over vee is verboden.

Het is voor vliegers van vliegtuigen met motoren ten strengste verboden om buiten de aangegeven vlieghoek te vliegen. Voorkomen dient nu eenmaal te worden dat men over geluidsoverlast begint te klagen. De gemeentelijke vergunning kan op basis daarvan worden
ingetrokken.

Landt nooit tussen uzelf en andere vliegers of publiek in.

Probeer zoveel mogelijk voor u gaat landen een landingscircuit te vliegen, dit bevordert de routine bij het landen.

Meldt voordat u gaat landen luid en duidelijk aan uw collega-vliegers dat u gaat landen.

Als uw toestel geland is, kijk dan voor u uw toestel ophaalt of er geen ander toestel aan
het landen is of een doorstart maakt.

Als er wordt gezweefd, kijk dan goed uit voor de lijnen op de grond of voor het oplieren.
Vermijdt zoveel mogelijk de plaatsen waar de zwevers zich ophouden.

De maximale vlieghoogte is conform de ‘Regeling Modelvliegen’ uit de luchtvaartwet. Voor ons vliegveld is de maximale vlieghoogte 300m.

Voorlopig is er besloten dat er van vliegtuigen met motoren van 10cc of groter slechts een model in de lucht mag zijn. Uitgezonderd van deze regel zijn modellen met een
viertaktmotor van 10cc. Als uitbreiding van het aantal mogelijk is en dit geluidstechnisch geen probleem oplevert, dan zal Het Bestuur voor een degelijke verruiming zo snel mogelijk beslissen.

Mochten er ook helikoptervliegers aanwezig zijn, dan dient er voor er gevlogen wordt,
overleg te worden gepleegd met de andere vliegers, zodat men van elkaar geen hinder
ondervindt.

Maak geen rommel op het veld of naburige weilanden. Mocht uw toestel en noodlanding
gemaakt hebben buiten het veld, zorg er dan voor dat er geen delen van uw vliegtuig
achterblijven.

Het is niet toegestaan te vliegen als er gemaaid wordt. Met het tijdstip van het maaien zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de vliegtijden.

Zonder gegronde reden heeft niemand toegang tot de naburige weilanden. Mocht u onverhoopt toch deze weilanden betreden, loop dat zoveel mogelijk langs de slootkanten in verband met eventueel “hoog gras”.

De Omgevingsvergunning ligt ter inzage in het clubhuis en dient door eenieder nageleefd
te worden.

Het Bestuur wenst u een behouden vlucht.
Monnickendam, oktober 1987
Herzien: Volendam, januari 1995
Herzien: Purmerend, februari 2001
Herzien: Purmerend, februari 2005
Herzien: Purmerend, februari 2008
Herzien: Volendam, Februari 2010
Herzien: Volendam, Februari 2011
Herzien: Volendam, Februari 2012
Herzien: Volendam, Januari 2019

Het Bestuur MVC Crash