Huishoudelijk Reglement

— Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40624051 —HUISHOUDELIJK REGELEMENT  MVC Crash
 
De navolgende regels zijn opgesteld om het beoefenen van de modelvliegsport binnen onze vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen en de risico’s tot een minimum te beperken. Wij gaan er dan ook vanuit, dat ieder lid de zelfdiscipline opbrengt zich aan deze regels te houden, zodat we nog lang en prettig onze sport op ons vliegveld kunnen beoefenen.
 
1.  LIDMAATSCHAP MVC CRASH, LIDMAATSCHAP KNVvL en REGISTRATIE
 
Ieder lid dient lid te zijn van de landelijke koepelorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Nieuwe leden zijn voor de duur van 1 jaar aspirant lid en dienen gelijk met toetreding tot MVC Crash lid te worden van de KNVvL. Tevens moeten alle vliegende leden een geldige WA verzekering hebben, waarin het modelvliegen is opgenomen.
Het lidmaatschap / donateurschap dient uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk opgezegd te worden. Het lid dient zelf zorg te dragen voor de af en aanmelding bij de KNVvL.
Het bestuur kan controle uitoefenen op het lidmaatschap van de KNVvL.
 
Bij MVC Crash is het niet toegestaan zelfstandig te vliegen zonder in het bezit te zijn van een geldig veiligheidsbrevet van het desbetreffende modelluchtvaarttype. Het Basis Veiligheids-regelement Modelvliegtuigen is van toepassing.
De minimum leeftijd om zelfstandig te mogen vliegen is 14 jaar.
Alcohol op het veld en in het clubhuis is, tijdens de vliegtijden ten strengste verboden.
 
Bij MVC Crash is het niet toegestaan om op het veld, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, commerciële activiteiten uit te oefenen, zoals training en/of onderricht tegen betaling of vergoeding anderszins. 
 
Vliegen (ook gastvliegen) is bij MVC Crash alleen toegestaan met een geldig exploitantnummer. Dit nummer is aan te vragen bij de RDW en moet jaarlijks worden verlengd.
Bovenstaande geldt voor alle luchtvaartuigen, met uitzondering van luchtvaartuigen lichter dan 250 gram en zonder camera.
Elk toestel dient voorzien te worden van een duidelijk leesbaar exploitantnummer, wat zonder gereedschap te gebruiken, te zien moet zijn.
Het is de verantwoording van de vlieger om dit exploitantnummer aan te vragen en te zorgen dat deze geldig is.
Het bestuur en alle instructeurs hebben de bevoegdheid om hier op controleren.
 
2. AVG ( privacywet )
 
MVC Crash volgt de AVG regels die van toepassing zijn voor sportclubs.
Onze privacy policy is geplaatst op de website van de vereniging en maakt deel uit van het huishoudelijk regelement.
Onze privacy policy kunt u opvragen bij het Bestuur.
 
3. VLIEGTIJDEN
 
De leden dienden zich te houden aan de door het Bestuur vastgestelde vliegtijden.
Deze zijn als volgt vastgesteld:
 
Voor alle modellen, ongeacht motortype:
Maandag t/m vrijdag 10:00  t/m  21:00 uur
Zaterdag  10:00  t/m  18:00 uur
Zondag   13:00  t/m  18:00 uur
 
Voor elektro modellen en modellen zonder motor, geldt als aanvullende vliegtijd
Zondag   10:00  t/m  13:00 uur
 
Verder heeft het bestuur de donderdagavond vastgesteld als lesavond voor leerling-vliegers en de
woensdagavond voor leerling helikoptervliegers. Een leerling-vlieger is hij of zij die de grondbeginselen van het vliegen nog niet beheerst en geen examen heeft afgelegd voor het veiligheidsbrevet. Dit wordt beoordeeld door de aanwezige instructeurs. Als er op deze avond leerling-vliegers aanwezig zijn, is het voor niet leerlingen niet toegestaan te vliegen.
 
 
4. VELD
 
Sluit altijd het hek van de hoofdingang aan de Achterdichting, ook als er op dat moment geen vee loopt.
Parkeer uw auto op het verharde terrein bij het vliegveld.
Er mag niet met de auto op het vliegveld gereden worden tenzij met nadrukkelijke toestemming van het Bestuur.
Zorg ervoor dat u het schrikdraad altijd goed sluit i.v.m. het tegenhouden van eventueel vee.
Het is niet toegestaan om honden en andere huisdieren naar het vliegveld mee te nemen, laat uw huisdier dus thuis.
Bij het tanken van brandstofmotoren dient overtollige brandstof op enigerlei wijze opgevangen te worden zodat het niet in de grond kan komen.
 
 5. HET ZENDEN
 
Een zender moet type goedgekeurd zijn volgens Nederlandse normen.
Men mag de zender pas aanzetten als men in het bezit is van een bijpassende frequentie-knijper. De frequentie knijper vervalt bij het gebruik van 2.4Ghz zenders.
 
6. GASTVLIEGERS
 
Bij MVC Crash zijn gastvliegers welkom onder de volgende voorwaarden:
Gastvliegers mogen 2 maal gratis vliegen, daarna moeten ze lid worden van de club.
Gastvliegers moeten door het lid dat ze uitnodigt, van te voren worden aangemeld bij het Bestuur.
Het uitnodigende lid dient altijd ook zelf aanwezig te zijn.
De gastvlieger dient zich te houden aan de regels, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement
 
7. SOCIAL MEDIA
 
Het is leden niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur op social media, zoals Facebook, Internet, Whatsapp, Instagram en dergelijke, groepen aan te maken onder de naam MVC Crash.
Ook dienen leden zich bij uitingen, die zij doen als lid van MVC Crash te houden aan de algemeen geldende normen op Internet.
 
8. HET VLIEGEN
 
Een plattegrond met indeling van het vliegterrein bevindt zich in het clubhuis. Tevens is de vlieghoek op deze plattegrond aangegeven. Volg overigens altijd eventuele aanvullende  instructies van het bestuur.
 
Plaats uw toestel(len) en startmateriaal in de ruimte die aangewezen is als pits.
De pits wordt aangegeven door middel van pylonen
 
Publiek mag in geen geval op het hoofdterrein komen maar dient achter het veiligheidshek te blijven. Na verkregen toestemming van een van de leden of van het bestuur kunnen belangstellenden de pits bezoeken.
 
Elk toestel dient te zijn voorzien van een sticker met naam en adres van de eigenaar en moet gekeurd worden op technische deugdelijkheid door een door het bestuur aangewezen keurmeester. Deze keurmeester vult samen met de eigenaar een keurings-formulier in. Het model wordt gekeurd volgens de KNVvL richtlijnen. Van dit formulier wordt een foto gemaakt en deze wordt samen met een foto van het model opgestuurd naar keuringmvccrash@gmail.com. Op deze manier worden de keurings-formulieren bewaard en geregistreerd.
 
Het bestuur, een instructeur of keurmeester kan in voorkomende gevallen verbieden dat met een model, dat technisch niet in orde is, gevlogen wordt.
 
Modellen die vliegen met behulp van een verbrandingsmotor dienen uitgerust te zijn met een zodanige geluids-dempende voorziening dat de gestelde norm van 80 DBA op een afstand van 7 meter niet overschreden wordt. Het bestuur kan op elk willekeurig moment een  geluidstest doen. Als een te hoog niveau geconstateerd wordt, heeft het bestuur het recht direct een vliegverbod voor dat model op te leggen.
Het is bij MVC Crash toegestaan om 2 maal per jaar met jets te vliegen. De datum hiervoor moet in overleg met het bestuur bepaald worden
 
Het taxiën van toestellen is alleen toegestaan op het hoofdveld en niet in de pits.
Het laten opstijgen van modellen is alleen toegestaan vanaf het hoofdveld. Kies altijd een startbaan zo ver mogelijk van de pits en het publiek af.
 Voordat uw toestel de lucht in gaat dient u terdege te controleren of er geen personen en/of goederen in gevaar worden gebracht. Controleer of alle functies van uw toestel naar behoren werken (geen omgekeerde acties) en dat de accu’s vol zijn.
 
Ga direct na het opstijgen en dus ook tijdens het vliegen langs de kant van het hoofdveld staan, dit om andere vliegers de gelegenheid te geven veilig te starten en te landen.
 
Laagvliegen boven het publiek, de pits, de geparkeerde auto’s of over vee is verboden.
 
Het is voor vliegers van vliegtuigen met motoren ten strengste verboden om buiten de aangegeven vlieghoek te vliegen. Voorkomen dient te worden dat men over geluidsoverlast begint te klagen. De gemeentelijke vergunning kan op basis daarvan worden ingetrokken.
 
Landt nooit tussen uzelf en andere vliegers of publiek in.
 
Probeer zoveel mogelijk voor u gaat landen een landingscircuit te vliegen, dit bevordert de routine bij het landen.
Meldt voordat u gaat landen luid en duidelijk aan uw collega-vliegers dat u gaat landen. En zet 5 stappen naar voren, zodat u voor de andere vliegers staat.
 
Als uw toestel geland is kijk dan voor u, uw toestel ophaalt of er geen ander toestel aan het landen is of een doorstart maakt.
 
Als er wordt gezweefd, kijk dan goed uit voor de lijnen op de grond of voor het oplieren. Vermijdt zoveel mogelijk de plaatsen waar de zwevers zich ophouden.
 
De maximale vlieghoogte is conform de “Regeling model luchtvaart verenigingen” Voor ons vliegveld is de maximale vlieghoogte 300m.
 
Voorlopig is er besloten dat er van vliegtuigen met motoren van 10cc of meer slechts één model in de lucht mag zijn. Uitgezonderd van deze regel zijn modellen met een viertaktmotor. Als uitbreiding van het aantal mogelijk is en dit geluidstechnisch geen probleem oplevert, dan zal het bestuur voor een degelijke verruiming zo snel mogelijk beslissen.
 
Mochten er ook helikoptervliegers aanwezig zijn, dan dient er voordat er gevlogen wordt, overleg te worden gepleegd met de andere vliegers, zodat men van elkaar geen hinder ondervindt.
 
Maak geen rommel op het veld of naburige weilanden. Mocht uw toestel een noodlanding gemaakt hebben buiten het veld, zorg er dan voor dat er geen delen van uw vliegtuig achterblijven.
Indien er een luchtvaartuig of delen hiervan buiten het vliegterrein achterblijven, zoals in het geval van een crash of het buiten bereik raken van het luchtvaartuig, dan dient men hier binnen 12 uur melding van te maken bij het bestuur.
 
Indien er andere luchtvaartuigen in de buurt zijn, die een gevaar zouden kunnen vormen, dienen de aanwezige leden dit zo snel mogelijk te melden aan de vliegers die op dat moment aan het vliegen zijn.
Tijdens het vliegen dient iedereen ook zelf het luchtruim in de gaten te houden en afstand en hoogte te controleren om anderen niet in gevaar te brengen.
Andere luchtvaartuigen hebben ten alle tijden voorrang op modelluchtvaartuigen.
 
Het is niet toegestaan te vliegen als er gemaaid wordt. Met het tijdstip van het maaien zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de vliegtijden.
 
Zonder gegronde reden heeft niemand toegang tot de naburige weilanden. Mocht u onverhoopt toch deze weilanden moeten betreden, loop dat zoveel mogelijk langs de slootkanten.
 
Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden aan te spreken op gevaarlijk vlieggedrag en het niet naleven van het HH reglement, en in voorkomende gevallen passende maatregelen te nemen.
 
De ‘Omgevingsvergunning’ ligt ter inzage in het clubhuis en dient door eenieder nageleefd te worden.
 
 
Katwoude,
Laatste wijziging, Januari 2025
 
Het Bestuur MVC Crash